OSTAM Klenovice s.r.o.

Napište nám nám info@ostamklenovice.cz

Doprava stav. materiálu

Nabízíme dopravu stavebních materiálů až přímo k Vám. Materiály rozvážíme po celé ČR podle individuálních potřeb zákazníků.
- skládání hydraulickou rukou
- kamionová doprava

Doprava stavebnin

Rychlý kontakt

OSTAM Klenovice s.r.o.
Klenovice 242
392 01 Soběslav

Otevírací doba
březen - listopad
po-pá 8:00 - 14:00
so,ne,svátky ZAVŘENO

prosinec - únor
ZAVŘENO

Obchodní podmínky

OSTAM Klenovice s.r.o.­ obchodní podmínky

Petr Mráz­ - jednatel společnosti

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Ostam Klenovice s.r.o. a kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, případně se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím a jeho koupě kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek. Tyto obchodní podmínky neplatí pro prodej: betonů, stavebnin, dopravy.

2. Prodávající:

OSTAM Klenovice s.r.o.
Klenovice 242
Soběslav
392 01
IČ: 28155122 
DIČ: CZ28155122
Tel.+420722/055 277

3. Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku výrobků z naší aktuální
nabídky našeho katalogu. Pokud není uvedeno jinak.

Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání výrobků musí být písemné.

­Základními doklady je objednávka/v písemné podobě/,která je považována za návrh kupní smlouvy. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. prodejka za hotové.

­Po obdržení objednávky/pouze písemná podoba/ prodávající potvrdí a zašle zpět kupujícímu. Popřípadě: upřesní druh, množství, termín a další podmínky uvedené v objednávce.

Proti upřesněním ze strany prodávajícího nevznes­li kupující námitky do 24 hodin po obdržení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou. Provedení dalších změn v objednávce kupujícím a nové zaslání objednávky prodávajícímu se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost předchozí objednávky potvrzené prodávajícím.

4. Objednávka:

Ve chvíli, kdy prodejce přijme objednávku od zákazníka, se tato stává závaznou a vzniká objednávka ­kupní smlouva na jejímž základě je zrealizován prodej zboží dotyčnému zákazníkovi.

Každá závazná objednávka musí obsahovat tyto následující údaje jako:

 • Jméno, adresu a telefonní spojení kupujícího
 • Přesně specifikované zboží a jeho množství
 • Požadovaný způsob platby
 • Způsob dodání zboží
 • Cenu za zboží

5. Potvrzení objednávky:

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-­mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

6. Ochrana osobních údajů:

Veškeré informace týkající se zákazníka na našem prodejním skladu jsou zabezpečené proti zneužití a nebudou dál předány žádné třetí straně. Pouze dopravní firmě bude z pochopitelných důvodů poskytnuta adresa zákazníka a číslo telefonu kvůli doručení objednaného zboží. Dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

7. Ceny zboží, slevy

Ceny zboží v prodejním skladu jsou platné vždy od 1.3 a platí do konce února následujícího roku. Pokud není uvedeno jinak v kupní smlouvě. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Cena je stanovena jako cena smluvní/dle zákona o cenách č.526/1990 Sb. V platném znění/.Uvedené ceny jsou cenami základními. Poskytované slevy jsou upravovány dle individuálních obchodních podmínek. Ceník pro daný rok ze nemění. Cenové nabídky jsou závazné 1 měsíc od data vystavení, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Případné změny ceníkové ceny pro daný rok po uzavření kupní smlouvy, prodávající oznámí kupujícímu minimálně 10 dní před začátkem platnosti nového ceníku. V případě, že kupující zruší závaznou objednávku, může prodávající kupujícímu účtovat storno poplatky do výše 20% ceny dodávky zboží.

8. Informovanost o výrobcích:

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené v katalogu, vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit. Uvedené fotografie výrobků jsou ilustrační. mnohdy se shodují se skutečností. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech, technických specifikacích a na fotografiích jsou vyhrazeny.

9. Odpovědnost, záruka na výrobky:

Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 5 dnů od převzetí zboží. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis. O každé přijaté reklamaci rozhoduje výhradně Ostam Klenovice s.r.o. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve vzhledu, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení. Na dodané výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců, ode dne převzetí zboží, není uvedeno jinak. Kupující je povinen výrobky po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé dopravcem neručíme.

Záruka se nevztahuje:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobků
 • nesprávným skladováním
 • během dopravy, nesprávným kurtováním
 • povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, sesuvem půdy, zřícení skal, 
 • kolísání barevných odstínů a vzniku vápenných  výkvětů. Tomuto projevu vlastnosti přírodních
 • surovin nelze technologicky zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti
 • výrobků stanovené příslušnými normami jakosti
 • poškození výrobků způsobené mechanickými či chemickými vlivy
 • poškození výrobků z důvodu chybné montáže, pokládky či neodborného zacházení
 • poškození výrobků z důvodu špatně připravovaného nebo zhutněného podloží
 • v případě, že kupující zjistí nebo mohl zjistit vadu dodaného výrobku před jeho použitím, povinen tento výrobek uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V případě, že takto neučiní, nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody.

Postup při reklamaci:

 • informuje nás o reklamaci: telefonicky, e­mailem, písemně
 • zajištěna fotodokumentace
 • výrobky odveze na naši adresu nebo dle domluvy
 • důvod reklamace označení v zápisu
 • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem skladě

Vaší reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30dnů od jejího vzniku, tedy převzetí výrobků naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

10. Platba za zboží, dopravu a dodání výrobků:

Výrobek je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení stanovené prodejní ceny výrobku. Kupující nabývá vlastnické právo k výrobkům úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věcí podpisem kupujícím, dopravcem.  Cena objednávky může být kupujícím uhrazena:  

 • hotově­ v prodejním skladě při převzetí výrobků vystavuje prodávající tzv. prodejka za hotové.
 • fakturou­ při placení výrobků převodním příkazem vystavuje prodávající fakturu/daňový doklad/, se splatností 14 dnů ode dne vystavení, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, stálí odběratelé mají obchodní a platební podmínky upravené kupní smlouvou.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se vždy připomeneme telefonicky. V případě, že nedojde k dohodě o zaplacení smírnou cestou, celou záležitost předáváme právnímu zástupci, který s vámi celou záležitost bude řešit.

Výrobky, které jsou skladem, expedujeme ihned. Ostatní dle možností našich dodavatelů.

Dopravu zajištujeme pouze u objednaného výrobku v počtu 2 palet.

11. Expedice a dodání

Termín plnění je stanoven potvrzením závazné objednávky kupujícím, popřípadě kupní smlouvou. V potvrzeném termínu se prodávající zavazuje kupujícímu výrobky vydat a kupující se zavazuje výrobky odebrat. Termín vydání výrobků může být ve výjimečných případech posunut dle aktuální situaci: živelné pohromy, náhlé dopravní nehodě dopravce, úrazu v prodejním skladě. Pracovní doba v prodejním skladě je platné pro dané období roku a je k dispozici v našem katalogu a na webových stránkách.

Splněná dodávka:

 • naložením na dopraní prostředek kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující
 • předáním popř. složením výrobků na stavbě nebo na místě určeném kupujícím.

Při převzetí musí odebírající osoba předložit plnou moc k odběru, opis objednávky nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta tato plná moc zaslána kupujícím e­mailem. Obsluha dopravních prostředků je povinna se chovat tak, aby nezpůsobila v prodejním skladě škodu na životní prostředí.

12. Balení, doprava

Prodávající dodává výrobky volně/betonové trouby/ nebo na paletách balené folií, popřípadě páskované.

Při dodávce výrobků na paletách je kupujícímu účtována cena palety značené EUR ve výši 230Kč +DPH. Palety jsou prodávajícím vykupovány za 200Kč+DPH do 100 dnů od data nákupu, pokud není uvedeno jinak. V případě výměny palet kus z kus není účtován žádný amortizační poplatek. Hmotnost palety je 30kg.

Zpět pouze palety nepoškozené!

Atypické palety jsou vykupovány dle obchodních podmínek našich dodavatelů.

Uskutečnění dodávky je možné způsoby:

 • odběr a odvoz výrobků dopravními prostředky kupujícího
 • odvoz výrobků dopravními prostředky našeho smluvního dopravce na určené místo v dohodnutém termínu

Prodej všech výrobků v přírodním provedení je po ucelených paletách,  pokud nebude ujednáno jinak. Betonové trouby po kusech, barevné provedení. V případě, že bude objednáno menší množství výrobků než je ucelená paleta, bude účtován poplatek tzv. balné, pokud není uvedeno jinak.  Palety jsou přepáskovány plastovou nebo ocelovou páskou. Pro zabezpečení nákladu je dopravce povinen zajistit náklad na vozidle kurty. Na vrácené palety vystaví kupující průvodní list, na který si pak zákazník vystaví fakturu.

13. Odstoupení od smlouvy

Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující porušuje platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinnosti vyplývajících z uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně prokazatelným způsobem.

14. Závěr

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. V platném znění pro soukromé osoby i podnikatele. Případné změny a doplňky lze provést pouze písemně. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.3.2016 a v plném rozsahu. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek vždy k 1.3. následujícího roku.

Poznámka – upozornění: Při nakládce vysokozdvižným vozíkem vyžadujeme od řidiče nosit reflexní vestu, kvůli bezpečnosti při manipulaci.